Продължете към съдържанието

УЧЕНИЦИ ОТ ПГИУ „ЕЛИАС КАНЕТИ“ – РУСЕ УЧАСТВАХА В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА ПО ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

През месец март 2023 г. десет ученици от Х клас от специалност „Икономика и мениджмънт“ в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе се включиха в дейност по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма (УТФ) по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма. Създадената учебно-тренировъчна фирма в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ си сътрудничи с Центъра за учебно-тренировъчни фирми, създаден от преподаватели от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София през 1996 г. Центърът подпомага училищните фирми, като ги насочва как да изпълняват икономически дейности и изисквания на държавни институции. За целта Центърът имитира дейността на Агенция по вписванията, на Национално осигурителен институт, на Национална агенция за приходите, на Патентно ведомство, на търговска банка.
Под ръководството на представител на бизнеса учениците получиха практически знания за стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производствена, търговска и счетоводна дейност.
Учебно-тренировъчната фирма, създадена в ПГИУ по проекта през 2022-2023 учебна година е „ТЪРСТКЕНДИ ПГИУ“ ООД с ръководител Рени Калинова – управител на „Верени консулт“ ООД и с предмет на дейност производство на какао и захарни изделия.
В края на обучението си учениците получиха удостоверение за провеждане на практическо обучение за създаване и функциониране на УТФ по проекта.