Продължете към съдържанието

Ученици от ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе участват в практики в реална работна среда проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

В изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., през учебната 2022/2023 година 16 ученици от XI клас в Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ гр. Русе се включиха активно в допълнително практическо обучение в реална работна среда. Учениците се обучават по специалности от професионалните направления: „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ и „Електротехника и енергетика“.
Фирмите „Немкогаз“ ООД, „Идеал“ ООД, „Веко Ойл“ ЕООД и „Аутобойс“ ЕООД, с които гимназията има дългогодишни договорни отношения, си сътрудничат с училището и в изпълнение на дейностите по този проект.
Партньорството между гимназията и работодателите в региона допринася за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

""

""

""

""

""

""

""

""