Продължете към съдържанието

УЧЕНИЦИ ОТ ПГО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“ – РУСЕ АКТИВНО УЧАСТВАТ В ПРАКТИКИ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА ПО ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“-2

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе през учебната 2022/2023 г. активно се провеждат дейностите по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Ученици от XА и XIА клас, специалност „Моден дизайн“ и от XГ клас, специалност „Компютърно пректиране и десениране на тъкани площни изделия“ участват в практика в реална работна среда по проекта. В „МИК БГ“ и „Антоан Вилл“ – водещи русенски шивашки фирми-партньори, се реализира Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“.
Проектът „Ученически практики-2“ предоставя възможност за повишаване качеството на професионалното образование, в синхрон с потребностите на съвременната икономика.
Дейностите са по BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.