Продължете към съдържанието

УЧЕНИЦИ ОТ ПГО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“ – РУСЕ РАБОТЯТ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА ПО ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“-2

Ученици от ХВ клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участват в учебно-тренировъчна фирма „Салон за красота“, сформирана по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове .
Под професионалното ръководство на Боряна Николаева – управител на фирма „Емануела 1“, учениците разширяват и надграждат знания и умения по професия „Фризьор“ в рамките на проектна дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“. Наставникът от фирмата-партньор подпомага младите хора при кариерното им ориентиране в съответствие с изискванията на променящия се пазар на труда.
Активното сътрудничество с работодателите помага на възпитаниците на гимназията да се адаптират към реалната работна среда и допринася за намаляване на младежката безработица.