Продължете към съдържанието

Ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе се включиха в дейностите по Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

Петнадесет ученици от Х, ХІ и ХІІ клас в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе, обучаващи се по професиите „Техник на селскостопанска техника“, „Фермер“ и „Лаборант“, започнаха участието си в допълнителни практики в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Учениците от професия „Лаборант“, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“ ще придобият практически умения, свързани с работата в химическа лаборатория, използването на техниката и технологиите в лабораторията, провеждането на опити, количественото и качествено отчитане на резултатите.
Учениците от професия „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска продукция“ ще придобият практически умения, свързани с Хербологията, Фитопатологията, растителната защита и Ентомологията при отглеждането на растителна продукция като тези умения ще се придобиват в хода на практическото обучение в различните стадии на отглеждане на културите.
Учениците от професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“ ще придобият практически умения в технологичните процеси в земеделско предприятие, начините за експлоатация и обслужване на земеделската техника, като тези умения ще бъдат придобити чрез работа с машините.
След въвеждащите теми по организацията на работа в Института по земеделие и семезнание, фирмената политика за здраве и безопасност при работа, определяне на работните места, учениците започнаха изпълнение на конкретни дейности. Всяка тема започва с теоретична част и последващо изпълнение на практическа задача.
Фермерите се запознаха с признаците при групиране на плевели, биологичните им особености и вредата, която нанасят. Установиха видовите плевели в зимуващите посеви ечемик и пшеница.
Лаборантите се запознаха с методиката на работа с аналитична везна и особеностите при работа с различните материали.
Техниците на селскостопанска техника се запознават с използваната селскостопанска техника и извършваните операции на опитните полета с нея.
Целта на практиките в реална работна среда е учениците да придобият допълнителни знания и практически умения по съответната професия в Института по земеделие и семезнание ,,Образцов чифлик‘‘ – Русе. Наставници на учениците са водещи научни работници от Института. Практическото обучение в реална работна среда ще допринесе учащите се да са по-подготвени и конкурентноспособни на пазара на труда.
""

""

""

""

""

""