Продължете към съдържанието

Проект № BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики-2“

Министерството на образованието и науката е бенефициент по проект BG05M2ОP001-2.015 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд. Максималната продължителност на проекта е 30 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Основната цел на проекта е повишаване на броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Основните дейности са:

Дейност 1: Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълни практики в реална работна среда – организиране и провеждане на допълнителни практики в реална работна среда за 240 (астрономически) часа. Практиката се провежда при обучаващия работодател и надгражда знанията, практическите умения и компетентностите по изучаваната специалност от професия.

Дейност 2: Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми (УТФ) и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Информация на интернет страницата на МОН.