Продължете към съдържанието

Ученически практики

Пълно наименование:

Проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики” – Компонент 1 “Ученически практики”

Бенефициент:

Министерство на образованието и науката

Старт на проекта:

18.01.2012 г.

Край на проекта:

31.10.2014 г.

Обхват:

Проектът е с национален обхват.

Обша цел на проекта:

Проектът съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически и студентски практики.
Професионалните гимназии, висшите училища и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на учениците и студентите. Двата проекта имат за цел да привлекат активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти.

Специфична цел на Компонент 1 “Ученически практики”:

Да обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. Практическо обучение трябва да преминат 46 000 ученици, а в проекта могат да бъдат включени максимум 53 670 ученици. За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. Всeки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда. В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя.

Обща стойност на проекта:

30 000 000 лева.