Продължете към съдържанието

Целодневна организация на обучението

Пълно наименование:

Проект BG051РО001-3.1.06. “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

Бенефициент:

Министерство на образованието и науката

Териториален обхват:

Проектът е с национален обхват.

Продължителност:

36 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта:

20 декември 2011 г.

Планиран край на изпълнение на проекта:

31 декември 2015 г.

Цели на проекта:

Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително–избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Специфични цели:

– Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

– Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

– Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес; в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Основни дейности:

– Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната.
– Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”.
– Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи).

Описание на целевата група:

– Ученици от I до VIII клас в средищните училища.
– Учители и служители в средищните училища.

Брой лица от целевата група, включени в проекта:

– Не по-малко от 136 600 ученици от I до VIII клас, участващи в целодневната организация на учебния процес общо за учебните 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 години.
– Не по-малко от 4000 учители и служители в средищните училища, включени в обучения за прилагане на целодневна форма на обучение.

Обща стойност на проекта:

180 000 000 лева
Списък на училищата, участващи по проекта в област Русе

към сайта на проекта