Продължете към съдържанието

Център за кариерно ориентиране

Центърът за кариерно ориентитане работи по проект BG05M20P001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, изпълняван от Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Наименование:
Система за кариерно ориентиране в училищното образование
Бенефициент:
Министерство на образованието и науката, чрез главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
Териториален обхват:
Проектът е с национален обхват.
Цели на проекта:
Да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда
Специфични цели:
1. Разработване, апробиране и прилагане на програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.
2. Създаване и прилагане на модул „Училище – пазар на труда” за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование.
3. Разработване на инструменти за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и адаптиране на инструменти за целите на кариерното ориентиране на ученици със специални образователни потребности.
4. Утвърждаване на центровете за кариерно ориентиране като ефективни консултационни, методически и координиращи звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование.
Обща стойност на проекта:
7 471 828,73 лева


 

 

Центърът за кариерно ориентиране (ЦКО) – Русе е създаден, за да улесни учениците в избора им на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтата им за професионална кариера. Центърът работи по проект BG05M20P001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, изпълняван от Министерството на образованието и науката (МОН), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В ЦКО – Русе, петима кариерни консултанти провеждат индивидуални и групови консултации по образователно и кариерно планиране и развитие.
Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа. Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек.
Предлаганата услуга кариерно информиране е процесът, в рамките на който кариерният консултант дава актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в България, за прехода от образование към заетост на всички ученици, родители и граждани. Кариерно информиране може да се проведе индивидуално или в група.
Предлаганата услуга кариерно консултиране е процесът, в рамките на който кариерният консултант оказва съдействие на учениците, за да вземат самостоятелни решения за професионалния и личния си избор, включвайки и родителите, за да подкрепят децата си в този избор.

Кариерно консултиране може да се проведе индивидуално и/или в група в ЦКО или в училище.

Кариерно консултиране могат да потърсят учениците, които искат:
– да открият кои са най-подходящите за тях области на образование и обучение – природо-математически, технически, хуманитарни, социални, езикови, изкуства, спорт;
– да разберат кои са най-подходящите за тях професии, специалности и области на дейност;
– да се информират за училища, университети, прием по профили, професии и специалности;
– да се запознаят с реда и условията за постъпване в тях;
– да открият информация за работни позиции и работодатели;
– да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа.

Кариерно консултиране могат да потърсят и ученици, които вече са избрали и се обучават в гимназиална степен на образование, но искат:
– да променят посоката/профила си на образование в рамките на средното или по-нататък във висшето образование;
– да проверят верността и устойчивостта на направения избор, да планират бъдещите стъпки в кариерното си развитие;
– да допълнят универсалните си знания с нови знания и умения.

Основни методи, използвани от кариерните консултанти в ЦКО:
– индивидуално консултиране;
– групова работа: интерактивни упражнения; обсъждане; дискусия; решаване на казуси; тренинги; ролева игра, форуми, прожектиране на филми.
Кариерното консултиране най-често се провежда с кариерен консултант в индивидуални сесии:
– срещите могат да бъдат една или няколко – в зависимост от потребностите на учениците или родителите. Предварително се уточняват нуждите от консултиране, съдържанието, времето и продължителността на консултирането;
– процесът на консултиране приключва, когато ученикът и родителите са удовлетворени от постигнатите резултати.
Кариерното информиране и консултиране в група е отворено обучение, в което кариерните консултанти подпомагат учениците:
– да се ориентират в многообразието от училища, форми на обучение, профили и области на образование, професии и специалности;
– да открият силата на възможностите и желанията си, както и бариерите, които трябва да преодоляват, за да постигнат мечтите си;
– да обменят опит с връстници, други участници в групата.
Какви са ефектите от консултирането:
– научавате и откривате себе си – вашите силни страни, индивидуални характеристики и качества, области за развитие;
– научавате повече за нещата, които определят изборите ни – нашите мечти, желания, ценностите, стремежа към успех – нещата, които осмислят живота ни;
– придобивате нови знания и умения за това как да вземате решения;
– развивате знания и умения за планиране на свободното време;
– развивате умението да общувате и да разбирате себе си, което ще подпомага контактите ви в училищна или в работна среда.

Контакти с кариерните консултанти от ЦКО – Русе:
адрес: гр. Русе бул. „Цар Фердинанд“ №3 А, ет. 5
електронна поща: cko_ruse@mon.bg
Национален портал за кариерно ориентиране на ученици: http://orientirane.mon.bg

Боряна Камбурова – kamburova_b@abv.bg – 0899 332071
Дарина Петкова – dajpet@abv.bg – 0888 521684
Красимира Димова – kgdimova@abv.bg
Мария Раданова – maria_radanova@yahoo.com – 0888 730645
Юлия Неделова – nedelova@abv.bg
Адрес на Центъра за кариерно ориентиране:
гр. Русе, бул. Цар Фердинанд 3а, ет. 5
Служебни телефони – 082 521271; 0882 355278
Електронна поща – kariernoorientirane_ruse@abv.bg; cko_ruse@mon.bg

Услугите в центъра за кариерно ориентиране са достъпни
за всички ученици и родители и са напълно безплатни.