Продължете към съдържанието

ЦКО – Русе

Центърът за кариерно ориентитане е създаден по Проект BG051РО001-4.3.02-0001 Система за кариерно развитие в училищното образование, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Наименование:

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Бенефициент:

Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

Териториален обхват:

Проектът е с национален обхват.

Цели на проекта:

Обща цел – продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на училищното образование и развитие на ученето през целия живот.

Специфични цели:

– Развитие на ефикасна система за професионално консултиране и ориентиране за различните етапи на образователната система;
– Подготовка на квалифицирани кариерни консултанти, обучени в съответствие с международно признати стандарти;
– Изграждане на работещи модели за сътрудничество между училищното образование и пазара на труда.

Обща стойност на проекта:

9 525 000 лева.