Продължете към съдържанието

Какво ще намерите тук

Наближава кампанията за кандидатстване в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в средните училища и в професионалните гимназии в 8. клас в област Русе. В тази страница ще се опитаме да Ви запознаем с важните неща, които трябва да знаете за процедурата за кандидатстване и да отговорим на въпросите, които най-често си задавате.

Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ (http://www.artrousse.com/) и Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ (http://sportnoruse.weebly.com/) извършват приема си по различна процедура. Подробна информация можете да намерите на техните сайтове.

За допълнителна информация и въпроси:

тел. 83-45-33 – Боряна Петкова

тел. 83-39-65 – Слава Рачева

Пожелаваме Ви успех при кандидатстването.

Информация за класиране

Информация за класиране след първи етап (публикувано на 11.07.2022 г.)

Информация за класиране след втори етап (публикувано на 19.07.2022 г.)

Информация за незаети места след втори етап на класиране и записване по профили и специалности от професии в училищата с утвърден държавен прием в VIII клас в област Русе, 25.07.2022 г. (публикувано на 25.07.2022 г.)

Информация за класиране на трети етап (публикувано на 29.07.2022 г.)

Информация за незаети места след трети етап на класиране и записване по профили и специалности от професии в училищата с утвърден държавен прием в VIII клас в област Русе, 03.08.2022 г. (публикувано на 03.08.2022 г.)

Прием в VIII клас през учебната 2022/2023 година

 • Обърнете внимание на следното:

  1. Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване, се извършва само по точкова система.
  2. Максималният брой точки, който ученикът може да получи от националното външно оценяване по български език и литература, е 100 точки
  3. Максималният брой точки, който ученикът може да получи от националното външно оценяване по математика, е 100 точки.
  4. Максималният брой точки при балообразуването е 500 точки, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.
  5. Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература и/или националното външно оценяване по математика, се изчислява като резултата от съответния изпит, на който не се е явил, се приема за 0 точки.
  6. Учениците участват в класирането като подават заявление по образец за класиране с подредени от тях желания за прием в VІІІ клас.
  7. За всяко от посочените в заявлението желание балът се изчислява в съответствие с определеното балообразуване в утвърдения държавен план-прием за учебната 2022/2023 година.
  8. Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
  Оценки от свидетелството         точки

  за основно образование       

  Точки
  Отличен (6)                                       50 50
  Много добър (5)                               39 39
  Добър (4)                                           26 26
  Среден (3)                                          15

 • НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА 2022 ГОДИНА

   

  Учениците, които през тази учебна година завършват VІІ клас, през месец юни 2022 година се явяват на национално външно оценяване по български език и литература и на национално външно оценяване по математика, резултатите от които се включват в балообразуването при кандидатстване в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища (с изключение на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе и Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ – Русе).

   

  Националните външни оценявания по БЕЛ, по математика и по чужд език (по желание на ученика) се провеждат в училището, в което се обучават учениците, и започват в 10.00 часа, както следва:

  • по български език и литература – на 14 юни 2022 година;
  • по математика – на 16 юни 2022 година;
  • по чужд език (по желание на ученика) – на 17 юни 2022 година.

   

  За всеки изпит от НВО учениците са длъжни:

  • да се явят в деня на изпита не по-късно от 9,30 часа в училището, в което се обучават;
  • да представят документ за самоличност със снимка и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити;
  • за НВО по български език и литература учениците да носят химикал, който пише с черен цвят, молив и гума, а за НВО по математика – химикал, който пише с черен цвят, молив, гума и чертожни инструменти.

   

  Важно: Националните външни оценявания са анонимни и учениците не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа!

  Резултатите от НВО по български език и литература и по математика ще бъдат обявени на сайта на МОН: https://priem.mon.bg/ до 28 юни 2022 г. Всеки ученик може да ги провери след въвеждане на входящ номер, вписан в служебната бележка и ЕГН.

   

  ВАЖНО! Учениците от област Русе, които желаят да полагат изпит за проверка на способностите, се явяват на изпита в област, която провежда съответния изпит.

   

  За процедурата по кандидатстване стъпка по стъпка

   

  За да продължат образованието си в VІІІ клас, учениците  задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

  Седмокласниците, които през настоящата учебна година се обучават в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе или Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ – Русе, имат две възможности за избор:

  • да подадат заявление за кандидатстване в профилирана и професионална гимназия и средни и обединени училища;
  • да продължат образованието си в същото училище, за което не е необходимо да подават заявление за участие в класиране.

   

   

  Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране е в периода от  05.07.2022 г. до 07.07.2022 г.

  Заявленията за участие в първи и трети етап на класирането се подават по един от следните начини:

  • онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/
  • в училището, в което учениците завършват VІІ клас;
  • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

   

  Входът в платформата https://priem.mon.bg/  за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили VІІ клас.

  Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава:

  • на първо място в заявлението се вписва най-желаният профил или най-желаната специалност от професия;
  • на второ – следващата по желание специалност и т.н.

  Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности в заявлението. Желаните профили и специалности от професии се избират от падащо меню в рубриката „Желания“.

   

  Учениците, които кандидатстват, трябва да отговарят на следните условия, определени в чл. 55, ал. 1 чл. 63, ал. 1, т. 5 от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

  1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
  2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии.

   

  Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител/настойник.

  При подаване на заявленията са необходими следните документи:

  • служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия му номер;
  • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназии и училища с професионални паралелки (АЕГ „Гео Милев“ – Русе, СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово, СУ „Панайот Волов“ – Бяла, ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово);
  • документ за самоличност на кандидата.

   

  Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 12 юли 2022 г. на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе. Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е в периода от 13.07.2022  г. до 15.07.2022 г.

   

  Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места.

  Учениците, приети по второ и следващо желание в периода от 13.07.2022  г. до 15.07.2022 г. имат следните възможности:

  • да се запишат в училището, в което са приети;
  • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране в училището.

  Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът!  В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

   

  Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран са:

  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

   

  Във втори етап на класиране участват:

  • кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
  • кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

  Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си.

  Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2022 година включително на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе

  Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е в периода от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 година в училището, в което е приет кандидата.

  Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

  Обявяването на записаните ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 25 юли 2022 година на сайта на РУО – Русе.

   

  Заявленията за участие в третия етап на класиране ще се подават от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. по един от следните начини:

  • онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/
  • в училището, в което учениците завършват VІІ клас;
  • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

  Необходими документи:

  • оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;
  • служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия му номер;
  • медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални паралелки;
  • документ за самоличност на кандидата;

   

  ВАЖНО:

  • документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител/настойник;
  • при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;
  • желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.

  Обявяването на списъците с класираните на трети етап е на 29 юли 2027 година на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе.

   

   

  Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

   

  Записването на учениците, приети на третия етап на класиране, е в периода от 01.08.2022 г. до 02.08.2022 г. в училището, в което е класиран ученикът.

  Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е до 03.08.2022 г. на сайта на РУО–Русе.

  Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2022 година включително.

   

   

  Информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на данните за родителите и учениците, участващи в прием след завършено основно образование през учебната 2020/2021 година

  Като обработващ лични данни Регионално управление на образованието – Русе Ви информира, че личните Ви данни се събират единствено и само за целите на приема след завършено основно образование през учебната 2020/2021 година и няма да бъдат ползвани за други цели. Обработването на данните Ви е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес и при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, съгласно член 6 параграф 1, буква Д от ОРЗД.

  Личните Ви данни ще бъдат предоставени само на училището, в което сте класиран/а/.

  Личните Ви данни, събрани във връзка с целта посочена по-горе ще се съхраняват само за периода на приема след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година, а именно от момента, в който Вие предоставите тези данни до момента на Вашето записване в училище.

  Вие, като субекти на лични данни, имате право на достъп, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или на ограничаване на обработването на личните Ви данни както и да направите възражение срещу обработването на данните Ви.

  С Регионално управление на образованието – Русе може да се свържете на тел. 082 834 532 и на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, ет. 10, стая № 2.

  1. Над утвърдения план-прием се приемат близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас, както следва:
  • приетият близнак, следва да бъде записан в училището, в което е приет;
  • родителите или упълномощено от тях лице подават заявление до началника на РУО – Русе по образец, който ще получат на място.

   

  1. Документи, необходими при подаване на заявлението:
  • копие на свидетелството за завършено основно образование – за приетия близнак
  • копие на свидетелството за завършено основно образование – за неприетия близнак;
  • копие от медицинско свидетелство – на неприетия близнак /медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за кандидатстващите за специалности от професии/;
  • копие от удостоверение за раждане на близнаците.

 • Над утвърдения държавен план-прием може да се приема ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на следните условия:

  – за определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;

  – здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии, за които кандидатстват.

 • Български език и литература

  Математика

  Английски език

  Френски език

  БЕЛ и Математика

 • Ръководство за онлайн кандидатстване след VII клас